Pegagogické rozhľady

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia

Dvojmesačník / Ročník 22, evidenčné číslo: EV 3414/09 ISSN 1335-0404

História obálky

Aktuálna obálka časopisu

Obálky časopisu v minulosti

Metodicko-pedagogické centrum www.mpc-edu.sk